Statut

IM. OJCA PIO

Koło Warszawskie nr 5

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania i siedziba Towarzystwa

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio”.

2. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miasto Czechowice-Dziedzice.

3. Towarzystwo jest organizacją charytatywną, działającą w oparciu o chrześcijańskie i społeczno-humanitarne zaangażowanie członków.

4. Towarzystwo może angażować do swej działalności osoby spoza grona członków, na zasadzie wolontariatu.

5. Towarzystwo ma prawo zakładania kół, które są terenowymi jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu Prawa o Stowarzyszeniach, przy czym Koło może uzyskać osobowość prawną.

6. Towarzystwo jest osobą prawną i używa pieczęci z napisem „Towarzystwo Charytatywne im. „Ojca Pio””.

7. Do spraw nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ROZDZIAŁ II

Cele działania i formy ich realizacji.

§ 2

Celem Towarzystwa jest:

1. działalność charytatywna na rzecz osób ubogich, chorych, cierpiących itp.,

2. współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celem Towarzystwa,

3. tworzenie chrześcijańskiej więzi braterskiej z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 3

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. niesienie pomocy materialnej najuboższym m.in. osobom starszym, samotnym, chorym, rodzinom wielodzietnym, rodzinom patologicznym, samotnym matkom itp.,

2. udzielanie wsparcia psychicznego, duchowego oraz w innych dziedzinach w zależności od predyspozycji i umiejętności członków ‑ podmiotom wymienionym w pkt 1,

3. prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej w formie świetlic, ognisk profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży,

4. organizowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych,

5. organizowanie różnych form wypoczynku, w tym kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych,

6. prowadzenie i pomaganie w prowadzeniu punktów wydawania posiłków, artykułów spożywczych i innych osobom najuboższym, bezdomnym,

7. organizowanie i prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych,

8. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i kościołem w zakresie:

– prowadzenia działań profilaktycznych w kierunku zwalczania alkoholizmu i innych patologii życia społecznego,

– pobudzania i wyzwalania inicjatyw mających na celu wytrącanie z obojętności na potrzeby bliźnich.

§ 4

l. Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:

1) działalności charytatywnej,

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

5) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

7) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

8) promocji i organizacji wolontariatu.

2. Działalność Towarzystwa jest w całości nieodpłatna.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 5

Członkiem Towarzystwa może być osoba:

1) prawna z siedzibą w Polsce lub za granicą,

2) fizyczna zamieszkała w Polsce lub za granicą.

§ 6

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) honorowych,

3) wspierających.

§ 7

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce.

§ 8

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa w urzeczywistnieniu jego celów i zadań.

§ 9

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Towarzystwa i gotowa świadczyć mu pomoc, wspierając działania statutowe.

§ 10

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnego zgłoszenia kandydata przesłanego przez Radę Koła wg miejsca zamieszkania kandydata.

§ 11

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni posiadają prawo do:

1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,

2) uczestniczenia w zebraniach, zjazdach i konferencjach,

3) zgłaszania wniosków i postulatów.

2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo wymienione w ust. 1 pkt 2, 3.

§ 13

Do obowiązków członków Towarzystwa należy:

1) czynne popieranie celów Towarzystwa i branie udziału w realizacji jego zadań,

2) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwal władz,

3) realizacja przyjętych przez siebie zadań,

4) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 14

Członkowie Towarzystwa nie otrzymują wynagrodzenia i w inny sposób nie przysparzają sobie korzyści materialnych za swoją działalność.

§ 15

Towarzystwo dba o rozwój duchowy członków poprzez organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek itp.

§ 16

Osoby prawne reprezentowane są przez upoważnionych przez siebie przedstawicieli.

§ 17

Członkostwo w Towarzystwie wygasa przez:

1) wystąpienie do Zarządu z wnioskiem o rezygnację z członkostwa,

2) skreślenie przez Zarząd na skutek nieprzestrzegania statutu lub niepłacenia składek co najmniej przez okres 1 roku. Od decyzji Zarządu można się odwołać pisemnie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od jej otrzymania.

3) pozbawienie praw członkowskich przez Sąd Koleżeński,

4) zgon (śmierć członka).

§ 18

1.Członkostwo honorowe ustaje przez:

1) zrzeczenie się,

2) pozbawienie – mocą uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością co najmniej 3/4 liczby głosów obecnych członków.

ROZDZIAŁ IV

Władze i struktura organizacyjna

§ 19

Władzami Towarzystwa, których kadencja trwa trzy lata, są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

§ 20

Podstawowym ogniwem organizacyjnym zrzeszającym członków są Koła powoływane przez Zarząd. Koła realizują cele i założenia Towarzystwa.

§ 21

Władze wyłaniane są z wyboru – spośród członków Towarzystwa w czasie Walnego Zgromadzenia, zwoływanego przez Zarząd co najmniej raz w roku.

§ 22

1. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

2. Członkowie władz przestają pełnić swoje funkcje przed upływem kadencji w przypadku rezygnacji, odwołania lub wygaśnięcia członkostwa.

3. Odwołania członka władz dokonuje organ, który go wybrał – większością 2/3 głosów.

§ 23

Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie, bez wynagrodzenia.

§ 24

Postanowienia i uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby składu osobowego tych władz, chyba że inne postanowienia statutu wymagają innej większości głosów.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 25

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Jeżeli liczba członków zwyczajnych Towarzystwa przekroczy 120 osób, Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów. Delegat może brać udział w Zebraniu tylko osobiście.

Przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio do Zebrania Delegatów.

3. Wyboru delegatów dokonują Koła w liczbie wynikającej z liczby członków Koła

w zaokrągleniu do 10, w proporcji: 1 delegat na 10 członków – nie mniej jednak niż 3 delegatów z danego Koła.

4. Kadencja Delegata trwa 1 rok. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje wskutek rezygnacji, odwołania lub wygaśnięcia członkostwa. W miejsce delegata, który utracił mandat, Koła wybierają nowego delegata na okres do końca kadencji.

5. W Walnym Zgromadzeniu wyborczym biorą udział także wytypowani przez Koła kandydaci na członków nowych władz.

§ 26

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się przynajmniej raz w roku w terminie do 31 maja.

Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 20% liczby członków Towarzystwa.

§ 27

Zgromadzenie Nadzwyczajne zwoływane jest najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla rozstrzygnięcia których jest zwoływane. Termin zebrania podany jest uczestnikom do wiadomości z wyprzedzeniem 14-dniowym.

§ 28

1. Do Walnego Zgromadzenia należy:

1) wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; przy wyborze Zarządu najpierw wybiera się jego Przewodniczącego, a następnie pozostałych członków,

2) uchwalanie zmian w Statucie,

3) uchwalanie programu, wytyczanie działalności określającej zadania dla Towarzystwa oraz analiza ich realizacji,

4) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz udzielanie absolutorium Zarządowi na koniec roku kalendarzowego,

5) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych pod obrady zebrania,

6) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i sposobie likwidacji jego majątku,

7) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia oraz obciążania nieruchomości.

2. W przypadku ustąpienia członków władz w czasie trwania kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednak liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 29

1. Szczegółowy tryb i sposób zwoływania oraz zasady obrad Walnego Zgromadzenia określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. Uchwały mogą być podejmowane w obecności co najmniej polowy liczby osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i zapadają zwykłą większością głosów.

2. W razie braku quorum podczas Walnego Zgromadzenia lub Zebrania Delegatów zwołuje się posiedzenie w drugim terminie, po upływie 30 minut. W tym przypadku uchwały mogą być podejmowane bez wymaganego quorum.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia lub Zebrania Delegatów mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Towarzystwa z 30-dniowym wyprzedzeniem. Koła mogą w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia przesłać do Zarządu uwagi dotyczące porządku obrad.

4. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni; z głosem doradczym pozostali członkowie i zaproszeni goście.

ZARZĄD

§ 30

1. Zarząd składa się z pięciu członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu.

W jego skład wchodzą:

1) przewodniczący,

2) zastępca przewodniczącego,

3) sekretarz,

4) skarbnik,

5) jeden członek Zarządu.

2.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

§ 31

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie całością działalności Towarzystwa,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

3) opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy,

4) uchwalanie budżetu oraz nadzór nad prawidłową jego realizacją,

5) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,

6) powoływanie, z określeniem zasięgu terytorialnego, Kół, nadzorowanie ich działalności, zawieszanie działalności oraz podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Kół,

7) powoływanie komisji, zespołów i sekcji specjalistycznych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności,

8) rozpatrywanie wniosków w sprawach o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa oraz o skreślenie z listy członków,

9) uchwalanie składek członkowskich.

§ 32

1. Zarząd reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i działa jako organ przy wykonywaniu zadań.

2. Prowadzi gospodarkę finansową.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 33

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Jest organem kontroli działalności Towarzystwa oraz jego władz, z wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego w zakresie orzekania w prowadzonych sprawach.

§ 34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) prowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa oraz w miarę potrzeby kontroli doraźnych,

2) składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu Zarządu i Walnego Zgromadzenia oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi na zakończenie roku kalendarzowego,

3) uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,

4) prowadzenie kontroli działalności Kół.

§ 35

1. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

– nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

– nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

– mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w pracy Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz.306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr l54, poz. 1799, z 2002 r. Nr ll3, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 36

Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego, dwóch członków i rozpatruje sprawy skierowane przez członków lub władze Towarzystwa, a dotyczące:

1) popełniania przez członków czynów niegodnych, nie dających się pogodzić i nie licujących z udziałem w Towarzystwie,

2) sporów między członkami na tle ich działalności w Towarzystwie,

3) spraw związanych z nieprzestrzeganiem postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa lub działania na jego szkodę.

§ 37

1. Sąd Koleżeński orzeka następujące kary:

1) upomnienie,

2) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 2 lat,

3) pozbawienie praw członka Towarzystwa.

2. Od orzeczeń wydawanych przez Sąd Koleżeński można się odwoływać do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia.

3. Postanowienia Walnego Zgromadzenia są ostateczne.

§ 38

Sąd Koleżeński ustala regulamin swojego postępowania zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ V

Koła
§ 39

1. Koła są podstawowymi ogniwami organizacyjnymi zrzeszającymi członków Towarzystwa stanowiącymi jednocześnie terenowe jednostki organizacyjne.

2.Koła powołuje Zarząd, określając siedzibę i teren ich działania. Do powołania Koła wymagana jest lista co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Towarzystwa oraz protokół Zebrania założycielskiego.

3.Koła realizują cele i założenia Towarzystwa na terenie swojego działania zgodnie ze statutem, uchwałami władz Towarzystwa oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

§ 40

1. Władzami Koła są:

1) Zebranie Koła,

2) Rada Koła,

3. Kadencja władz trwa 3 lata.

ZEBRANIE KOŁA

§ 41

1. Zebranie Koła jest najwyższą władzą Koła na terenie jego działania, a zarazem podstawową formą pracy organizacyjnej. Określa kierunki działania Koła.

2. Zebranie Koła może być zwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze i nadzwyczajne.

§ 42

1. Zwyczajne Zebranie Koła winno odbywać się co najmniej raz w miesiącu, w stałym miejscu i terminie. Pierwsze zwyczajne Zebranie oraz gdy termin nie jest ustalony zwołuje Rada Koła, zawiadamiając członków z 14-dniowym wyprzedzeniem. Forma zawiadomienia jest dowolna.

2. W miarę możliwości termin Zebrania należy tak ustalić, aby biorący w nim udział mogli wspólnie uczestniczyć we Mszy Świętej.

§ 43

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła zwoływane jest przez Radę Koła raz na trzy lata, natomiast Zebranie nadzwyczajne – w razie potrzeby z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Koła lub więcej niż połowy członków Koła. Sposób i forma zawiadomienia jak w przypadku Zebrania zwyczajnego.

§ 44

Do kompetencji Zebrania sprawozdawczo – wyborczego należy m.in.:

1) rozpatrywanie sprawozdań Rady Koła z działalności Koła w ostatniej kadencji oraz udzielanie absolutorium Radzie Koła,

2) uchwalanie programu działania Koła na najbliższą kadencję,

3) wybór Rady Koła w liczbie 3-5 członków,

4) wybór delegatów w przypadku zastąpienia Walnego Zgromadzenia Zebraniem Delegatów.

RADA KOŁA

§ 45

1. Rada Koła jest władzą Koła w okresie miedzy Zebraniem Koła.

2. Rada Koła organizuje i kieruje pracą Koła oraz reprezentuje je na zewnątrz.

§ 46

1. Radę Koła wybiera Zebranie Koła.

2. Rada Koła wybiera ze swego grona:

1) przewodniczącego,

2) skarbnika,

3) sekretarza.

Rada może wybrać również zastępcę przewodniczącego.

§ 47

Do kompetencji Rady Koła należy w szczególności:

1) organizowanie całokształtu pracy Koła i kierowanie nią,

2) reprezentowanie Koła wobec władz Towarzystwa oraz organów administracji państwowej, samorządowej, kościelnej i innych władz, itp.,

3) organizowanie konferencji, dni skupienia, rekolekcji, pielgrzymek, itp.,

4) zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach działalności Koła,

5) zwoływanie Zebrań Koła,

6) przyjmowanie i kierowanie do Zarządu Towarzystwa deklaracji osób ubiegających się o członkostwo Towarzystwa,

7) kierowanie do Zarządu wniosków o skreślenie członków Koła z rejestru członków Towarzystwa w przypadkach przewidzianych w statucie,

8) kierowanie po zasięgnięciu opinii Koła wniosków do Sądu Koleżeńskiego,

9) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych.

§ 48

W razie zmniejszenia się liczby członków Rady Koła może ona dokooptować nowych członków spośród nie wybranych kandydatów.

Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Rady nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Jeżeli liczba członków Rady zmniejszy się o więcej niż 1/3 winna ona zwołać nadzwyczajne Zebranie Koła celem wybrania nowej Rady.

KOŁA POSIADAJĄCE OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ

§ 49

Przepisy statutu dotyczące Kół stosuje się odpowiednio do Kół posiadających osobowość prawną o ile przepisy poniższe nie stanowią inaczej.

§ 50

Koło może uzyskać osobowość prawną jeżeli:

1) liczy co najmniej 15 członków,

2) posiada Radę Koła, która ma uprawnienia zarządu,

3) wybierze własną Komisję Rewizyjną,

4) posiada zgodę Zarządu Towarzystwa na uzyskanie osobowości prawnej,

5) zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, jako terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną.

§ 51

Władzami Koła są:

1) Walne Zebranie Członków Koła,

2) Rada Koła, która ma uprawnienia Zarządu Koła,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński – o ile Walne Zebranie Członków Koła tak postanowi.

§ 52

Przepisy statutu dotyczące Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa stosuje się odpowiednio – do Walnego Zebrania, Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła posiadającego osobowość prawną.

§ 53

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie Członków Koła.

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Koła i jego władz, przy czym członkowie Komisji nie mogą wchodzić w skład pozostałych władz Koła i Towarzystwa.

§ 54

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) prowadzenie kontroli całokształtu działalności Koła co najmniej raz w roku oraz w razie potrzeby kontroli doraźnych,

2) składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Rady Koła i na Walnym Zebraniu Członków Koła oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie Koła, na koniec roku kalendarzowego,

3) przesyłanie kopii rocznych sprawozdań z kontroli Koła do Zarządu Towarzystwa.

§ 55

Koło może na Walnym Zebraniu Członków Koła wybrać swój Sąd Koleżeński składający się z trzech członków, w tym z przewodniczącego.

KONTROLA, ZAWIESZANIE i ROZWIĄZYWANIE KÓŁ

§ 56

1. Działalność Kół podlega kontroli Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. Działalność Kół posiadających osobowość prawną może podlegać kontroli Komisji Rewizyjnej Towarzystwa pod względem formalno-prawnym. Zakres i rodzaj sprawozdawczości w Kołach posiadających osobowość prawną określa Zarząd Towarzystwa.

2. Członkowie Kół podlegają orzecznictwu Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa. Członkowie Kół posiadających osobowość prawną podlegają orzecznictwu Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa w przypadku, gdy Koła te nie posiadają własnego Sądu Koleżeńskiego.

§ 57

1. Zarząd Towarzystwa może zawiesić działalność Koła lub je rozwiązać w przypadku:

1) zaprzestania działalności statutowej przez okres co najmniej pół roku,

2) zmniejszenia stanu liczebnego członków Koła poniżej liczby wymaganej do jego powołania przez okres powyżej jednego roku,

3) uporczywego i rażącego naruszania statutu, uchwał władz Towarzystwa lub innych obowiązujących przepisów prawnych.

2. W razie rozwiązania Koła posiadającego osobowość prawną jego majątek przechodzi na rzecz Towarzystwa Charytatywnego.

ROZDZIAŁ VI

Fundusz i majątek

§ 58

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Fundusze składają się z:

1) składek członkowskich,

2) spadków, zapisów i darowizn,

3) dotacji organów administracji państwowej, samorządowej lub organizacji pozarządowych,

4) ofiarności publicznej, zbiórek.

§ 59

1. Oświadczenia woli dotyczące zaciągania praw i obowiązków majątkowych składają: uprawniony członek Zarządu i skarbnik.

2. Inne pisma i dokumenty podpisuje sekretarz lub inny członek Zarządu.

3. Koła zarządzają majątkiem Towarzystwa w granicach posiadanych przez nie środków i w ramach zwykłego Zarządu; w pozostałym zakresie na mocy indywidualnych upoważnień Zarządu. Oświadczenia woli i dokumenty finansowe podpisują dwaj upoważnieni członkowie Rady Koła. Koła posiadające osobowość prawną zarządzają swoim majątkiem bez ograniczenia wynikającego z poprzedniego zdania – jednakże nie mogą zbyć ani obciążyć nieruchomości bez zgody Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

4. Składki członkowskie są odprowadzane przez Koła w całości na konto Zarządu.

§ 60

Zabrania się:

1) wykorzystania majątku Towarzystwa do udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań członków Towarzystwa lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są osobami bliskimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

2) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, o których mowa w pkt. 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystania majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa, członków władz Towarzystwa lub osób bliskich, o których mowa w pkt. l, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Towarzystwa.

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie władz Towarzystwa lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, o których mowa w pkt. 1.

ROZDZIAŁ VII

Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 61

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej: większością 3/4 liczby głosów przy udziale co najmniej 1/3 liczby członków, a w przypadku Zebrania Delegatów 1/2 delegatów.

§ 62

W uchwale o rozwiązaniu Towarzystwa określa się cel, na jaki ma być przekazany majątek, oraz powołuje się komisję likwidacyjną z ustaleniem dla niej zakresu działania.

§ 63

Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa muszą być zamieszczone w proponowanym porządku obrad.

§ 64

Statut zatwierdzono dnia 09.04. 2005 roku.