Sprawozdanie za 2011 rok

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA WARSZAWSKIEGO
TOWARZYSTWA CHARYTATYWNEGO IM. OJCA PIO
Za ROK 2011.

Zgodnie z aktualnym zapisem w KRS w skład Rady Koła działającej na zasadach Zarządu wchodzą:
Przewodnicząca – Elżbieta Milewska Gruhn
Zastępca przewodniczącej – Ewa Łącka
Sekretarz – Joanna Kania-Karmalska
Skarbnik – Marek Janik
Członek – Stanisława Żaczek

Towarzystwo w roku sprawozdawczym kontynuowało działania prowadzone w roku ubiegłym, a mianowicie:

prowadzenie wraz z klasztorem Kuchni dla Ubogich i Bezdomnych.
W prowadzenie kuchni zaangażowani są członkowie Towarzystwa w liczbie 18 osób i wolontariusze w liczbie ok. 80 osób. Towarzystwo prowadzi nadzór nad pracą wolontariuszy. Zawarto ze wszystkimi wolontariuszami umowy o współpracy, sfinansowano badania na nosicielstwo ( 4 osoby po 110 zł w 2011 r), wykupiono polisę NNW – ubezpieczenie dla wolontariuszy gotujących w Kuchni dla Ubogich i Bezdomnych . Dbamy o spełnianie wymogów SANEPIDu i organizujemy pracę grup w jadłodajni.
Towarzystwo  uczestniczy finansowo w funkcjonowaniu kuchni, kupując żywność,   naczynia oraz w miarę potrzeb niezbędny sprzęt . W 2011 roku przeznaczyło na ten cel ok. 30% swoich przychodów.
Pragniemy serdecznie podziękować osobie odpowiedzialnej z ramienia Koła za kuchnię; za jej zaangażowanie w pracę Kuchni, pomoc w zakupach i przywożenie ich na Miodową.

Towarzystwo organizuje posiłki świąteczne oraz świąteczne paczki dla ok 250 podopiecznych Kuchni i Towarzystwa;

Kontynuujemy zabezpieczenie produktów żywnościowych na cotygodniowe spotkania czwartkowe – konieczne do przygotowania posiłku dla bezdomnych uczestniczących w spotkaniach ze Słowem i wspólnej modlitwie.
Członkowie Koła kilka razy w roku przygotowują specjalny smalec przeznaczony głownie na spotkania czwartkowe oraz na kiermasze organizowane z udziałem Towarzystwa.
Smalec bywa również jedyną formą wsparcia głodnego zgłaszającego się na dyżur w środę.
Realizujemy pomoc dla więźniów w formie paczek i kontaktu korespondencyjnego.
W roku sprawozdawczym, z powodu zaostrzenia przepisów dotyczących pomocy z zewnątrz, jaką mógłby otrzymać wiezień, Towarzystwo miało pod swoją opieką jedynie  5 więźniów.Świadczymy pomoc finansową dla najuboższych. Stosownie do rozpoznanych potrzeb indywidualnych Towarzystwo udziela pomocy finansowej refundując koszty zakupu leków, opłat za czynsze, prąd i gaz.
W 2011 roku opieką indywidualną objętych było 20 osób w tym 4 rodziny – 2 rodziny z 6 dzieci.
Świadczymy pomoc materialną dla najuboższych w formie:

–   comiesięcznych paczek żywnościowych, (tą pomocą objętych było ok
20 osób samotnych i osiem rodzin w tym pięć z małymi dziećmi (18
dzieci w różnym wieku – niemowlęta i w wieku szkolnym).
Comiesięczne przygotowanie paczek wymaga ogromnego wysiłku ze
strony zaangażowanych w to osób aby tak przygotować paczki by
zawierały  odpowiednie produkty dla właściwych odbiorców naszej
pomocy.

–   odzieży zmagazynowanej w punkcie odzieżowym prowadzonym przez Towarzystwo, (członkowie Koła pełnią stałe dyżury w punkcie wydawania odzieży (sortując, okładając i wydając niemałe sterty dostarczanych z różnych źródeł ubrań; przebrane rzeczy dla dzieci przekazujemy naszym podopiecznym – rodzinom wielodzietnym, ubrania dla kobiet przekazujemy do schroniska dla kobiet na Nowolipkach). Serdecznie dziękujemy panom zaangażowanym w prowadzenie magazynu odzieży i przekazywanie odzieży do innych placówek.

–  produktów dla niemowląt – pampersów, środków czystości; Wśród naszych podopiecznych mamy samotne matki z małymi dziećmi, które wspieramy paczkami żywnościowymi i produktami przeznaczonymi dla niemowląt.
Prowadzimy pomoc doradczą w problemach życiowych podopiecznych, utrzymywanie kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej, samorządem dzielnic, z których pochodzą podopieczni Towarzystwa i z placówkami świadczącymi usługi pomocowe na terenach, z których pochodzą podopieczni.

Realizujemy działalność promocyjną połączoną z kwestowaniem – organizujemy corocznie kiermasz przy ruchomej Szopce w siedzibie Towarzystwa, produkujemy i rozprowadzamy palemki w Niedzielę Palmową.
Od stycznia 2010 r po uroczystym poświęceniu – wizerunek Ojca PIO
ofiarowany nam przez Koło w Czechowicach-Dziedzicach peregrynuje do prywatnych mieszkań na terenie Warszawy.
W 2011 roku obraz nawiedził 42 razy prywatne mieszkania.

Towarzystwo zorganizowało również dla podopiecznych Jadłodajni Miodowa, wraz ze wspólnotami działającymi przy klasztorze Ojców Kapucynów Jarmark Św. Feliksa połączony z zabawami dla dzieci i poczęstunkiem dla gości.
Fundusze zebrane w czasie Jarmarku w wysokości 850 zł przeznaczono na pomoc dla naszych podopiecznych.

Towarzystwo utworzyło również fundusz szkolny (1859zł) – dobrowolne wpłaty darczyńców do puszki stojącej w Kuchni, na Furcie Klasztoru i środki przekazane przez Towarzystwo (1000 zł), z którego  środki przeznaczone zostały na zakup podręczników i wyprawek szkolnych dla dzieci podopiecznych Towarzystwa. Z takiej pomocy skorzystało 11 dzieci.

Odrębnym zaangażowaniem członków Koła był udział w przygotowaniu środowych Mszy św. dla bezdomnych i ubogacenie ich liturgii.
Mszę Św. poprzedzały przygotowywane przez członka Koła krótkie komentarze do czytań, drugi z członków Koła przygotowywał pieśni i prowadził śpiew w czasie Mszy św.
W tym roku czytania przejęli ministranci-bezdomni, członkowie Koła przygotowują pieśni i prowadzą śpiew w czasie Mszy Św. oraz prowadzą różaniec, który odmawiany jest przed Mszą św.

Od 2009 roku przedstawiciele Koła uczestniczą w pracach Rady Opiekuńczej ds Bezdomnych powołanej przy Prezydencie Warszawy.
W 2011 roku przedstawiciel Koła uczestniczy w spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego ds. Pomocy Najuboższym.
Nawiązaliśmy kontakty z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się
ludźmi potrzebującymi różnej pomocy i wsparcia.

Członkowie Koła pełnią cotygodniowe dyżury na furcie Klasztoru we środy w godz. 12-14.00, na których przyjmują coraz więcej osób potrzebujących pomocy. Zgłaszają sie również osoby oferujące różnego rodzaju pomoc.

Źródłem dochodów Koła w roku sprawozdawczym były darowizny (przelewy na konto Koła) i zbiórki-kwesty  prowadzone przy kościołach. Uzyskane fundusze są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych.
W roku sprawozdawczym:
na realizację celów statutowych przeznaczono 46446,87 zł
– w tym na pomoc indywidualną przeznaczono 27232,62 zł :
leki  – 8820,38 zł
czynsze – 6124,43 zł
opłaty za media – 7287,68 zł
zapomogi w gotówce – 2150 zł
paczki dla więźniów – 1725,87 zł
pozostałe 1124,26 zł
– na potrzeby Kuchni dla Ubogich i Bezdomnych przeznaczono 19214, 25
na obsługę realizacji zadań statutowych przeznaczono 9301, 94 zł
na administrację przeznaczono     9114, 91 zł.

W 2010 roku Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koło Warszawskie nr 5 otrzymało z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 14767,72 zł.
Kwota ta została przeznaczona w całości na działalność statutową, w tym:
na pomoc indywidualną przeznaczono :
leki – 2783,22 zł
media – 1207,14 zł
na potrzeby Kuchni dla Ubogich i Bezdomnych – 5157,48 zł
refundacje kosztów ponoszonych przez wolontariuszy zgodnie z art. 45, ust 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  – 2707,82 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

ZA OKRES 01.01.2011 – 31.12.2011

Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koło Warszawskie Nr 5 z siedzibą w Warszawie przy ul. Kapucyńskiej 4, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000241554 powstało 20.09.2005r. a celem działania organizacji jest:

– działalność charytatywna na rzecz osób ubogich, chorych, cierpiących itp.

 • współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celem Towarzystwa,
 • tworzenie chrześcijańskiej więzi braterskiej z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

Towarzystwo Charytatywne zostało utworzone na czas nieograniczony.

Jednostka samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe i nie wchodzi w skład grupy kapitałowej. Roczne sprawozdanie sporządzono zakładając kontynuację działalności Stowarzyszenia przez co najmniej 12 miesięcy, nie są znane okoliczności zagrażające tej kontynuacji.

Dodatkowe informacje i objaśnienia
1

  1. Organizacja nie posiada środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  2. Towarzystwo nie zakupiło w roku podatkowym wyposażenia i nie dokonało amortyzacji wyposażenia.
  3. Organizacja nie użytkuje wieczyście gruntów;
  4. Na podstawie umów leasingu nie użytkuje środków trwałych;
  5. Towarzystwo nie posiada zobowiązań z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli;

  6. Towarzystwo nie posiada kapitału podstawowego, a jego kapitał własny tworzony jest z nadwyżki przychodów nad kosztami;

  7. Wypracowany zysk zostanie przeznaczony na dalszą działalność statutową Towarzystwa w latach następnych, a strata pomniejszy przychody w tych latach.

  8. Jednostka nie utworzyła rezerw na koszty dotyczące roku obrotowego zafakturowane w następnym roku obrotowym;

  9. W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących;

1.10 Na dzień 31-12-2011 Towarzystwo Charytatywne posiada zobowiązania w wysokości 123 złotych;

1.11 Na majątku jednostki nie zabezpieczono żadnych zobowiązań;

1.12 Organizacja nie udzieliła gwarancji, poręczeń, ani nie wydała weksli.

2.

  1. Nie zaktualizowano wartości zapasów;
  2. W roku obrotowym nie zaniechano żadnej działalności;
  3. W roku następnym nie przewiduje się zaniechania działalności;
  4. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wersji porównawczej;
  5. Towarzystwo nie wytworzyło we własnym zakresie żadnych środków trwałych;
  6. W roku obrotowym nie poniesiono nakładów na niefinansowe aktywa trwałe, w roku następnym nie planuje się poniesienia nakładów;
  7. W rachunku zysków i strat nie wykazano zysków i strat nadzwyczajnych;
  8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.

3.

3.1 Wynagrodzenia dla Członków Rady i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio w roku obrotowym nie wystąpiły.

4.

  1. Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia dotyczące roku obrotowego;
  2. Nie dokonano wspólnych przedsięwzięć;
  3. Towarzystwo nie posiada udziałów w innych jednostkach;
  4. Organizacja nie jest jednostką skonsolidowaną;
 1. Jednostka nie sporządza sprawozdania, w którym nastąpiło połączenie;
 1. Niepewności co do kontynuowania działalności nie występują.
 1. W roku 2011 Towarzystwo osiągnęło zysk w wysokości 531,46 złotych.