Sprawozdanie za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA WARSZAWSKIEGO

TOWARZYSTWA CHARYTATYWNEGO IM. OJCA PIO

Za rok 2010.

Pełna nazwa: Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koło Warszawskie nr.5

Adres siedziby: ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa

Charakter prawny: stowarzyszenie

REGON: 140281230

NIP: 5252351569

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS

Nr. KRS: 0000241554

Data rejestracji: 20.IX.2005r.

Status organizacji pożytku publicznego od 16 marca 2009r.

Statut: w aktualnym brzmieniu obecnym od 9 kwietnia 2005r.

Dane dotyczące członków organu zarządzającego:

Przewodnicząca

Elżbieta Milewska – Gruhn

01-315 Warszawa ul. Lazurowa 6 m 57

Zastępca przewodniczącej

Ewa Łącka

05- 120 Legionowo, ul. Kwiatowa 141

Sekretarz

Andrzej Górski

05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 7 m. 96

Skarbnik

Marek Janik

02-582 Warszawa, ul. Wiktorska 88 m.83

Członek

Stanisława Żaczek

01-876 Warszawa, Broniewskiego 91/135

Koło Warszawskie jest terenową jednostką organizacyjną stowarzyszenia (zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o stowarzyszeniach).

Posiada własną osobowość prawną (Art. 17, ust 1a Ustawy o stowarzyszeniach i §1 pkt.5 Statutu). Na podstawie §59 pkt.3 Statutu posiada pełną autonomię decyzyjną i samodzielność finansową.

Od marca 2009r. Koło Warszawskie Towarzystwa posiada również status organizacji pożytku publicznego.

Towarzystwo nie zatrudnia pracowników a cała jego działalność, zgodnie z §4 pkt.2 Statutu jest nieodpłatna, oparta na zaangażowaniu wolontariatu. Uzyskane fundusze w całości są przeznaczane na realizację celów statutowych, którymi są :

 • działalność charytatywna na rzecz osób ubogich, chorych i cierpiących,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi działania zbieżne z działalnością Towarzystwa,
 • tworzenie chrześcijańskiej więzi braterskiej z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

Towarzystwo w roku sprawozdawczym podejmowało następujące działania:

 • kontynuowało trwające od 19 lat zaangażowanie w prowadzenie wraz z klasztorem Braci Mniejszych Kapucynów Kuchni dla Ubogich i Bezdomnych. Poza pracą w kuchni członkowie Towarzystwa uczestniczą również w innych formach posługi na rzecz osób bezdomnych. W prowadzenie kuchni zaangażowanych jest ok. 80 wolontariuszy.

Towarzystwo prowadzi nadzór nad pracą wolontariuszy i koordynuje ich działania.

Towarzystwo partycypuje również w kosztach finansowych prowadzenia kuchni m. in. w zakupach żywności i naczyń oraz w miarę potrzeb niezbędnego sprzętu . W 2010 roku przeznaczono na ten cel ok. 30% przychodów.

Towarzystwo organizuje również posiłki świąteczne oraz świąteczne paczki dla ok. 250 podopiecznych Kuchni i Towarzystwa,

 • organizowało pomoc dla więźniów w formie paczek i kontaktu korespondencyjnego trwającą od czasu powstania Towarzystwa,
 • udzielało pomocy materialnej dla najuboższych. Stosownie do rozpoznanych potrzeb indywidualnych Towarzystwo udziela pomocy finansowej refundując koszty zakupu leków, opłat za czynsze, prąd i gaz oraz pomocy materialnej w formie paczek żywnościowych oraz odzieży, po którą podopieczni udają się do prowadzonego przez Towarzystwo na terenie Klasztoru punktu z używaną odzieżą,
 • prowadziło pomoc doradczą w problemach życiowych podopiecznych, utrzymywanie kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej i placówkami świadczącymi usługi specjalistyczne,
 • uczestniczyło w integracji środowiska podopiecznych, głównie tych korzystających z Kuchni dla Ubogich i Bezdomnych, oraz tworzeniu przyjaznych warunków umożliwiających powrót do wartości i zachowań akceptowanych społecznie poprzez zapewnienie poczęstunku na cotygodniowe, integracyjne spotkania czwartkowe z podopiecznymi,
 • podejmowało działalność promocyjną połączoną z kwestowaniem – kwesty w parafiach, zorganizowanie kiermaszu przy ruchomej Szopce, przygotowanie i rozprowadzanie palemek w Niedzielę Palmową.

W roku sprawozdawczym Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koło Warszawskie nr 5 uczestniczyło w projekcie „Miasteczko Miłosierdzia” zorganizowanym przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

Podczas trwania Miasteczka Miłosierdzia członkowie Towarzystwa odbyli szkolenia z zakresu promocji, marketingu i reklamy

Towarzystwo zorganizowało również dla podopiecznych spotkanie ze świeckim ewangelizatorem, Janem Budziaszkiem – perkusistą zespołu Skaldów.

Koło Warszawskie nr 5 Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio od jesieni 2009 roku jest członkiem KDS ds. bezdomności Rady Opiekuńczej przy Prezydencie m. st. Warszawy i aktywnie uczestniczy w jej pracach. W roku sprawozdawczym jedno z posiedzeń Rady Opiekuńczej odbyło się w siedzibie naszego Towarzystwa. Mieliśmy wówczas przyjemność gościć przedstawicieli Urzędu m. st Warszawy i organizacji pozarządowych, podobnie jak nasze stowarzyszenie, zajmujących się bezdomnymi. Jako członek Rady Opiekuńczej Towarzystwo pozostaje w kontakcie i wzajemnej współpracy z organizacjami służącymi wsparciem w działalności prowadzonej w tym samym obszarze społecznym.

Źródłem dochodów Koła są darowizny i zbiórki (prowadzone przy kościołach) oraz 1% podatku.

W roku sprawozdawczym przychody uzyskane przez koło wyniosły ogółem 59065,28 zł

w tym:

 • darowizny – 12537 zł
 • kwesty – 26300 zł
 • odpisy 1 % – 14767 zł
 • darowizny w naturze – 4732 zł
 • pozostałe -728 zł

 

na realizację celów statutowych przeznaczono 55748,81 zł

– w tym na pomoc indywidualną przeznaczono 27232,62 zł :

 • leki – 8820,38 zł
 • czynsze – 6124,43 zł
 • opłaty za media – 7287,68 zł
 • zapomogi w gotówce – 2150 zł
 • paczki dla więźniów – 1725,87 zł
 • pozostałe 1124,26 zł

– na potrzeby Kuchni dla Ubogich i Bezdomnych przeznaczono 19214, 25

– na obsługę realizacji celów statutowych – 9301,94

– na administrację przeznaczono 9114, 91 zł.

W 2010 roku Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koło Warszawskie nr 5 otrzymało z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 14767,72 zł.

Kwota ta została przeznaczona w całości na działalność statutową, w tym:

 • na pomoc indywidualną przeznaczono :
  • leki – 2783,28 zł
  • media – 1209,14 zł
  • czynsze – 2410 zł
  • zapomogi – 1500 zł
 • na potrzeby Kuchni dla Ubogich i Bezdomnych – 5157,48 zł
 • na refundację kosztów ponoszonych przez wolontariuszy zgodnie z art. 45, ust 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 2707,82 zł.

Informacje pozostałe:

– Koło nie prowadziło działalności gospodarczej,

– nie wypłacano wynagrodzeń,

– nie zawierano umów zlecenia,

– nie udzielano pożyczek i nie zaciągano zobowiązań,

– Koło nie nabywało nieruchomości ani środków trwałych,

– nie nabywało obligacji, akcji w spółkach prawa handlowego oraz nie obejmowało udziałów.

Na dzień 31 grudnia 2010r. aktywa Koła wynosiły :

 • ogółem – 6200,65 zł
 • w kasie – 3810,02 zł
 • na koncie – 2390,63 zł.

W 2010 r. Koło nie prowadziło działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

Koło jest zwolnione z podatku dochodowego i nie było obciążone zobowiązaniami finansowymi. Zgodnie z zapisami statutu w Kole funkcjonuje organ kontroli wewnętrznej, który w ubiegłym roku przeprowadził kontrolę działalności Towarzystwa. Komisja wniosła o udzielenie absolutorium Radzie i oceniła pozytywnie pracę Koła.
Koło jest zwolnione z podatku dochodowego i nie było obciążone zobowiązaniami finansowymi. Zgodnie z zapisami statutu w Kole funkcjonuje organ kontroli wewnętrznej, który w ubiegłym roku przeprowadził kontrolę działalności Towarzystwa. Komisja wniosła o udzielenie absolutorium Radzie i oceniła pozytywnie pracę Koła.

INFORMACJA DODATKOWA

ZA OKRES 01.01.2010 – 31.12.2010

Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio

Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koło Warszawskie Nr 5 z siedzibą w Warszawie przy ul. Kapucyńskiej 4, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000241554 powstało 20.09.2005r. a celem działania organizacji jest:

– działalność charytatywna na rzecz osób ubogich, chorych, cierpiących itp.

 • współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celem Towarzystwa,
 • tworzenie chrześcijańskiej więzi braterskiej z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

Towarzystwo Charytatywne zostało utworzone na czas nieograniczony.

Jednostka samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe i nie wchodzi w skład grupy kapitałowej. Roczne sprawozdanie sporządzono zakładając kontynuację działalności Stowarzyszenia przez co najmniej 12 miesięcy, nie są znane okoliczności zagrażające tej kontynuacji.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1

  1. Organizacja nie posiada środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  2. Towarzystwo nie zakupiło w roku podatkowym wyposażenia i nie dokonało amortyzacji wyposażenia. Od darczyńcy otrzymano krzesełka.
  3. Organizacja nie użytkuje wieczyście gruntów;
  4. Na podstawie umów leasingu nie użytkuje środków trwałych;
  5. Towarzystwo nie posiada zobowiązań z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli;
  6. Towarzystwo nie posiada kapitału podstawowego, a jego kapitał własny tworzony jest z nadwyżki przychodów nad kosztami;
  7. Wypracowany zysk zostanie przeznaczony na dalszą działalność statutową Towarzystwa w latach następnych, a strata pomniejszy przychody w tych latach.
  8. Jednostka nie utworzyła rezerw na koszty dotyczące roku obrotowego zafakturowane w następnym roku obrotowym;
  9. W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących;

1.10 Na dzień 31-12-2009 Organizacja nie posiadała zobowiązań;

1.11 Na majątku jednostki nie zabezpieczono żadnych zobowiązań;

1.12 Organizacja nie udzieliła gwarancji, poręczeń, ani nie wydała weksli.

2.

  1. Nie zaktualizowano wartości zapasów;
  2. W roku obrotowym nie zaniechano żadnej działalności;
  3. W roku następnym nie przewiduje się zaniechania działalności;
  4. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wersji porównawczej;
  5. Towarzystwo nie wytworzyło we własnym zakresie żadnych środków trwałych;
  6. W roku obrotowym nie poniesiono nakładów na niefinansowe aktywa trwałe, w roku następnym nie planuje się poniesienia nakładów;
  7. W rachunku zysków i strat nie wykazano zysków i strat nadzwyczajnych;
  8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.
   3.

3.1 Wynagrodzenia dla Członków Rady i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio w roku obrotowym nie wystąpiły.

4.

  1. Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia dotyczące roku obrotowego;
  2. Nie dokonano wspólnych przedsięwzięć;
  3. Towarzystwo nie posiada udziałów w innych jednostkach;
  4. Organizacja nie jest jednostką skonsolidowaną;
 1. Jednostka nie sporządza sprawozdania, w którym nastąpiło połączenie;

6. Niepewności co do kontynuowania działalności nie występują.

 1. W roku 2010 Towarzystwo poniosło wyższe koszty niż uzyskane darowizny w wysokości 5.797,98 zł.